กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล ๕ โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามดำเนิน โครงการพุทธบุตร พุทธสาวิกา สวดมนต์ไหว้พระ โดยมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล ๕ ในทุกวันอังคารตลอดปีการศึกษา ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภายใต้โครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตตระหนัก ระลึก ให้การรักษาศีล ๕ อย่างสม่ำเสมอ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติศีล ๕ เป็นปกติ ณ ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม